ANBI

Initiatiefnemers

Janet Fijn- van Oene, geb.datum 17 maart 1976
Johannette van Oene- Kragt, geb. datum 19 februari 1973

Doelgroep

Verstandelijk gehandicapten, andere doelgroepen worden niet uitgesloten mits deze aansluiting vindt bij de hoofddoelgroep.

Ondernemingsvorm

Stichting met een Raad van Toezicht bestaande uit 5 personen.
Er wordt naar gestreefd om een zo breed mogelijke variatie van kwaliteiten in de Raad van Toezicht te hebben. Nodig is kennis van financieën, juridisch, gehandicaptenzorg, agrarisch en dieren.
De volgende leden hebben zitting:

  • Dhr. Boven (juridisch)
  • Dhr. Fokker, (agrarisch)
  • Mw Tekamp (financien)
  • Mevr. H. van Eldik (gehandicaptenzorg)
  • Mevr. Rijpkema, (dieren)

Bedrijfstype

  • De oppervlakte van het bedrijfspand bedraagt ca. 200 m2 (zie figuur 1). De oppervlakte van de gebruikte grond bedraagt ca. 1 ha.
  • Er wordt gewerkt met kleinvee, zoals schapen, geiten, konijnen, kippen, pony etc. Ook is er een moestuin met kas aanwezig.
  • Het pand staat op het erf en is eigendom van fam. Van Oene.

Doelstelling

Het bieden van een aangename dagbesteding aan mensen met een verstandelijke handicap, waarbij de werkzaamheden op/om de boerderij centraal staan.
Door de individu passende verantwoordelijkheden te geven in de zorg voor dieren, planten en elkaar zal gestreefd worden om aan deze dagbesteding meerwaarde te geven.
De zorgboerderij wordt gedreven vanuit christelijke normen en waarden en is een ideële instelling. Het streven is om de zorgboerderij kleinschalig te laten blijven, waardoor er tijd en aandacht kan zijn voor alle deelnemers.
Plaatsing is niet afhankelijk van geloofsovertuiging, maar respect voor christelijke instelling is een voorwaarde. Klanten hoeven geen specifieke kenmerken te hebben om in aanmerking te komen voor een plaats op de zorgboerderij. Het belangrijkste criterium is dat klanten affiniteit hebben met de activiteiten en passen binnen de groep.

Werkaanbod

Er zijn veel verschillende werkzaamheden en taken. De werkzaamheden bestaan uit o.a. verzorgen van dieren, onderhouden van tuin, schilderen, creatieve en huishoudelijke werkzaamheden. Het is belangrijk dat de cliënt plezier heeft in het werk. Het kan echter voorkomen dat een cliënt een taak of bepaalde werkzaamheden minder leuk vind. De cliënt zal deze taak toch uit moeten voeren en word hierbij eventueel extra begeleid. Hierbij wordt aan de cliënt naar vermogen verantwoordelijkheid gegeven waardoor het gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid wordt gestimuleerd. Werkzaamheden worden aangepast aan het niveau van de cliënt. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt aan zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsbesef, discipline, doorzettingsvermogen en samenwerken. Deze samenwerking vind vaak plaats in duo’s, waardoor het onderlinge respect en vertrouwen kan groeien.

De dagelijkse werkzaamheden en taken worden gepland rondom de zorg voor de dieren. De planning word doormiddel van foto’s en picto’s op het bord weergegeven, wat zorgt voor structuur. De kleinschaligheid van de boerderij zorgt ervoor dat de werkzaamheden voor de cliënt goed te overzien zijn. Tevens verblijven de cliënten veel in de buitenlucht en spannen zij zich fysiek in door de werkzaamheden op en om de boerderij. Doordat veel werkzaamheden te maken hebben met natuurlijke processen leert de cliënt om te gaan met deze factoren en onverwachte situaties.
Het werken op de boerderij heeft allerlei belangrijke aspecten van het leven in zich.
Het ervaren van nieuw leven, verzorgen, aandacht geven en dood. Maar ook het zaaien of poten van planten, het verzorgen ervan en uiteindelijk het oogsten van de gewassen met als eindresultaat voedsel.

Voorzieningen

In het bedrijfspand bevindt zich het dierenverblijf, de werkplaats, sanitaire voorziening, een kantine en een kantoor.

Beloningsbeleid

Dagelijks is er één begleider aanwezig. Zij worden uitbetaald volgens de gehandicapten-cao.
Er wordt naar gestreefd voor iedere dag een vrijwilliger/stagiaire te hebben.
Leden van de Raad van Toezicht genieten ten laste van de stichting geen bezoldiging of andere financiële voordelen.

Financiële verantwoording

4 maal per jaar wordt er door de Raad van Toezicht vergaderd. Een vast onderdeel op de agenda is het financiële overzicht.

De zorgboerderij is gestart vanuit ideële motieven. Er wordt naar gestreefd om de kostprijs zo laag mogelijk te houden, om zo de toegankelijkheid te vergroten.

Balansoverzicht 2021 (in euro’s)

Activa31-12-202201-01-2022Passiva31-12-202201-01-2022
Vaste activa45.05847.377Eigen vermogen131.299126.728
Vlottende activa92.60485.617Kortlopende schulden6.3636.266
137.662132.994137.662132.994
Explotatie overzicht
Directe lasten2.888Opbrengsten60.739
Indirecte lasten53.280
56.16860.739
Per saldo, exploitatie resutaat4.571
60.73960.739

De financiële verantwoording is ontleend aan het jaarverslag 2022.
De stichting behaald haar opbrengsten uit deelnemersvergoedingen, fondsenwervingsacties en giften. De opbrengsten worden benut ter dekking van de kosten welke gemoeid gaan met de aangeboden activiteiten.