Missie en visie

Missie:

Missie:

De doelstelling van zorgboerderij Benjamin is het bieden van een aangename dagbesteding aan mensen met een zorgvraag, waarbij de werkzaamheden op/om de boerderij centraal staan.

Visie:

Door de cliënt passende verantwoordelijkheden te geven in de zorg voor dieren, planten en elkaar zal gestreefd worden om aan deze dagbesteding meerwaarde te geven. Vanuit vertrouwen wordt er gewerkt aan het verbeteren van de zelfstandigheid.

Niet de beperkingen van de cliënt maar de mogelijkheden worden als uitgangspunt genomen. Voor iedere cliënt wordt er naar gestreefd om aan alle werkzaamheden mee te kunnen doen. Waar nodig wordt de cliënt geholpen bij de klussen of werkt hij/zij samen met een andere cliënt. Leren samenwerken kan o.a. de communicatie van cliënten en het inleven in een ander bevorderen. Tijdens de werkzaamheden wordt er door de begeleiding op toegezien dat deze op een goede manier verlopen en zo nodig wordt er geholpen door de begeleiding.

Het is belangrijk dat de cliënt plezier heeft in het werk. Het kan echter voorkomen dat een cliënt bepaalde werkzaamheden minder leuk vindt. De cliënt dient dit werk toch uit te voeren en wordt hierbij eventueel extra begeleid. Hierbij wordt gewerkt aan verantwoordelijkheidsbesef, discipline en doorzettingsvermogen waardoor het gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid wordt gestimuleerd. Voor iedere cliënt worden er in overleg met de cliënt/ouder/verzorger leerdoelen vastgesteld. Hieraan wordt gewerkt door middel van voorkomende werkzaamheden of de werkzaamheden worden hierop aangepast. Ieder half jaar worden de leerdoelen geëvalueerd. Op deze manier kan er ‘zorg op maat’ worden geboden. 1X per 3 jaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden.

Zorgboerderij BENJAMIN maakt gebruikt van een digitaal systeem voor de rapportages en ander berichten verkeer met cliënten, ouders/verzorgers. Clienten of ouders/verzorgers kunnen op hun eigen gegevens inloggen. Hierop kunnen ook de klachtenprocedure, privacyregelement en huisregels worden geraadpleegd.

De zorgboerderij wordt gedreven vanuit christelijke normen en waarden en is een ideële instelling. Bij de lunch wordt gebeden/gedankt en gelezen uit de bijbel met een dagboekje. Plaatsing is niet afhankelijk van geloofsovertuiging, maar respect voor christelijke instelling is een voorwaarde.

Het streven is om de zorgboerderij kleinschalig te laten, waardoor er meer tijd en aandacht is voor de cliënten.

Cliënten hoeven geen specifieke kenmerken te hebben om in aanmerking te komen voor een plaats op de zorgboerderij. Het belangrijkste criterium is dat cliënten affiniteit hebben met de werkzaamheden en passen binnen de groep. Zorgboerderij BENJAMIN biedt begeleiding in groep. Cliënten met wegloopgedrag of agressie kunnen niet worden geplaatst, om zo de veiligheid van de cliënten, begeleiding, vrijwilligers en dieren te waarborgen.